Τρίτη, 30 Σεπτεμβρίου 2014

Τοποθέτηση Διευθυντή σε κενή, κενούμενη θέση σχολικής μονάδας Π.Ε. Κοζάνης


Το ΠΥΣΠΕ Κοζάνης με την 29η/30-09-2014 πράξη του καλεί τους υποψηφίους, των οποίων δεν ήταν δυνατή η τοποθέτησή τους σε θέσεις σχολείων της προτίμησής τους, να δηλώσουν εκ νέου την προτίμησή τους για τη θέση του Διευθυντή του Δ.ΣΧ. Λιβαδερού.
Παρακαλούμε εγγράφως να δηλωθεί με υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 η θετική ή αρνητική απάντηση των ενδιαφερομένων.
Ημερομηνία υποβολής των υπεύθυνων δηλώσεων την Τετάρτη 01/10/2014 και την Πέμπτη 02/10/2014, στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης.
 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_TOP_DNTH.DOC)01_TOP_DNTH.DOC[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΔΝΤΗ]48 kB30-09-2014 14:00

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης‏


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 29/30-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης, όπως αυτές φαίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν την Τετάρτη 01/10/2014.  
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (TOP_PE60_ESPA_B.xls)TOP_PE60_ESPA_B.xls[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ]19 kB30-09-2014 13:24

Σάββατο, 27 Σεπτεμβρίου 2014

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 160 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 59 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 60 πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 70 πατήστε εδώ.

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων - ΕΣΠΑ»


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 35 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων και 51 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τρίτη 30 Σεπτεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 60 πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των προσλαμβανόμενων ΠΕ 70 πατήστε εδώ.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PE6-_PE70_ESPA_B.xls)PE6-_PE70_ESPA_B.xls[ΠΕ60 ΠΕ70 Β ΦΑΣΗ]21 kB27-09-2014 10:49

Τετάρτη, 24 Σεπτεμβρίου 2014

Κάλυψη λειτουργικών αναγκών σε σχολικές μονάδες της Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης


Σας ενημερώνουμε ότι:
1)Τα κενά σε εκπαιδευτικούς διαφόρων ειδικοτήτων σε σχολικές μονάδες με ΕΑΕΠ θα καλυφθούν με την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών. Ήδη έχει αποσταλεί στο ΥΠΑΙΘ πίνακας με τις λειτουργικές ανάγκες σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων.
2)Τα κενά σε εκπαιδευτικούς των κλάδων ΠΕ06-Αγλικής γλώσσας και ΠΕ11-Γυμναστών θα καλυφθούν με διάθεση εκπαιδευτικών από τη Διεύθυνση Β/θμιας Εκπα/ιδευσης Κοζάνης.
3)Τα κενά σε ΕΕΠ και ΕΒΠ θα καλυφθούν με την πρόσληψη προσωπικού από το ΠΥΣΕΕΠ Δυτ. Μακεδονίας.

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης‏


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 28/23-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης, όπως αυτές φαίνονται στο επισυναπτόμενο αρχείο.
Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν την Τετάρτη 24/09/2014.  
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_PE70_PE60_ESPA_B_FASH_PYSPE_28.xls)01_PE70_PE60_ESPA_B_FASH_PYSPE_28.xls[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ]23 kB23-09-2014 14:31

Παρασκευή, 19 Σεπτεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ60-Νηπιαγωγών και ΠΕ70-Δασκάλων και στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων (Β) – ΑΠ 1, ΑΠ 2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 1 εκπαιδευτικό του κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο Ολοήμερο Τμήμα των Ολοήμερων Νηπιαγωγείων και 7 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων στη Διέυθυνση Α/θμιας Εκπ/σης Κοζάνης, για την κάλυψη λειτουργικών κενών αποκλειστικά και μόνον στο απογευματινό πρόγραμμα των κλασσικών Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων, στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση».
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών πατήστε εδώ.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_PE70_PE60_ESPA_B.xls)01_PE70_PE60_ESPA_B.xls[ΠΕ70 ΠΕ60 ΕΣΠΑ Β ΦΑΣΗ]29 kB19-09-2014 20:31

Προσλήψεις αναπληρωτών εκπαιδευτικών κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ60-Νηπιαγωγών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 452 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων και 106 εκπαιδευτικοί κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών για την κάλυψη λειτουργικών κενών σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο πλαίσιο του έργου με τίτλο «Πληρωμή ωρομισθίων και αναπληρωτώνεκπαιδευτικών του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων» με ενάριθμο 2014ΣΕ04700000 της Συλλογικής Απόφασης Έργων (ΣΑΕ) 047 (ΑΔΑ:7ΧΜΡΦ-ΨΩΧ) του Εθνικού Σκέλους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πρόσληψης για ανάληψη υπηρεσίαςαπό τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 έως και την Τετάρτη 24 Σεπτεμβρίου 2014όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης σε κενές θέσεις των σχολείων της περιοχής όπου προσλήφθηκαν μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ70-Δασκάλων πατήστε εδώ.
Για τους πίνακες με τα ονόματα των εκπαιδυτικών κλάδου ΠΕ60-Νηπιαγωγών πατήστεεδώ.
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_PROSL_PE70_TAKT.xls)01_PROSL_PE70_TAKT.xls[ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΠΕ70 ΚΟΖΑΝΗ]27 kB19-09-2014 20:24

Τοποθετήσεις εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης‏


Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 27/19-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης τοποθετήθηκαν:
α)Εκπαιδευτικός του κλάδου ΠΕ18.41 με διάθεση από το ΠΥΣΔΕ Κοζάνης.
β)Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ06-Αγγλικής γλώσσας, ΠΕ08-Εικαστικών, ΠΕ16.01-Μουσικής και ΠΕ32-Θεατρικών σπουδών, στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
γ)Οι αναπληρωτές εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ60.50 στα Τμήματα Ένταξης των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης.
δ)Εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ70-Δασκάλων και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, οι οποίοι αποσπάστηκαν από το ΠΥΣΠΕ Φλώρινας στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης.
και επανατοποθετήθηκαν εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19-20/Πληροφορικής και ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής(αλλαγή συμπλήρωσης ωραρίου)
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: α) Τα εναπομείναντα κενά θα καλυφθούν μετά τη Β' Φάση προσλήψεων αναπληρωτών ειδικοτήτων.
                β) Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί καλούνται να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν τη Δευτέρα 22/09/2014.  
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_ANPL_EIDIK_A_FASH_PE18.41_PYSDE_KOZ.xls)01_ANPL_EIDIK_A_FASH_PE18.41_PYSDE_KOZ.xls[ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΕΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ - ΑΠΟ ΠΥΣΔΕ]42 kB19-09-2014 14:04
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (02_ANPL_TE_NHP.xls)02_ANPL_TE_NHP.xls[ΤΕ ΝΗΠ]34 kB19-09-2014 14:04
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (03_PE_70_PE_11_DIATH_PER.xls)03_PE_70_PE_11_DIATH_PER.xls[ΠΕ70 ΠΕ11 ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΕΡ]32 kB19-09-2014 14:05
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (04_PE19-20_PE11_ALLAGH.xls)04_PE19-20_PE11_ALLAGH.xls[ΠΕ19 ΠΕ11 ΑΛΛΑΓΕΣ]35 kB19-09-2014 14:05

Τετάρτη, 17 Σεπτεμβρίου 2014

Προσλήψεις Αναπληρωτών Νηπιαγωγών Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων: Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές 10 εκπαιδευτικοί ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και 199 εκπαιδευτικοί ΠΕ60.50 για την κάλυψη λειτουργικών κενών στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και στα Τμήματα Ένταξης των νηπιαγωγείων γενικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης των ανωτέρω Πράξεων.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 έως και τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (PE60_50_A_FASH.xls)PE60_50_A_FASH.xls[ΠΕ60_50 ΑΦΑΣΗ]15 kB17-09-2014 23:24Ενημέρωση αυτού του αρχείου (PE60_50_A_FASH.xls) Διαγραφή αυτού του αρχείου (PE60_50_A_FASH.xls)

Προσλήψεις Αναπληρωτών Εκπαιδευτικών πλήρους ωραρίου στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης


Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοινώνει ότι για το σχολικό έτος 2014-2015 προσλαμβάνονται ως προσωρινοί αναπληρωτές πλήρους ωραρίου 346 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ06-Αγγλικής Γλώσσας, 533 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ08-Καλλιτεχνικών Μαθημάτων, 183 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ11-Φυσικής Αγωγής, 278 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ16.01-Μουσικής, 172 εκπαιδευτικοί των κλάδων ΠΕ19 & ΠΕ20-Πληροφορικής, 435 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ32-Θεατρικών Σπουδών και 37 εκπαιδευτικοί του κλάδου ΠΕ18.41-Δραματικής Τέχνης.
Οι προσλήψεις των εκπαιδευτικών, οι οποίοι θα τοποθετηθούν στα Δημοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους πραγματοποιούνται στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Στήριξη των Σχολείων με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα - ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ 2007-2013.
Οι προσλαμβανόμενοι οφείλουν να παρουσιαστούν στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για ανάληψη υπηρεσίας από την Πέμπτη 18 Σεπτεμβρίου 2014 έως τη Δευτέρα 22 Σεπτεμβρίου 2014 όπου και θα τοποθετηθούν με απόφαση του Διευθυντή Εκπαίδευσης, μέχρι τη λήξη του διδακτικού έτους.
Σημειώνεται ότι ως ημερομηνία πρόσληψης των προσωρινών αναπληρωτών λαμβάνεται υπόψη η ημερομηνία ανάληψης υπηρεσίας στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Για τους πίνακες πατήστε ΕΔΩ

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (ANAPL_EIDIK_ESPA_A_FASH.xls)ANAPL_EIDIK_ESPA_A_FASH.xls[ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ ΕΣΠΑ]19 kB17-09-2014 22:44Ενημέρωση αυτού του αρχείου (ANAPL_EIDIK_ESPA_A_FASH.xls) Διαγραφή αυτού του αρχείου (ANAPL_EIDIK_ESPA_A_FASH.xls)

Ποιοι γλιτώνουν από την αύξηση των ορίων ηλικίας

Πόσες προσλήψεις αναπληρωτών θα γίνουν μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου
Και ενώ ΔΟΕ και ΟΛΜΕ κάνουν λόγο για χιλιάδες κενά το Υπουργείο Παιδείας απέστειλε ενημερωτικό σημείωμα σύμφωνα με το οποίο κάνει γνωστό ότι 127.033 μόνιμοι εκπαιδευτικοί έχουν αναλάβει υπηρεσία από την 1ηΣεπτεμβρίου ενώ έχουν τοποθετηθεί μέχρι σήμερα 4.900 αναπληρωτές.
Το Υπουργείο Παιδείας γνωστοποιεί  ότι μέχρι τέλη Σεπτεμβρίου θα έχουν πραγματοποιηθεί προσλήψεις 10.000 αναπληρωτών ενώ 1.100 προσλήψεις θα πραγματοποιηθούν από τον Οκτώβριο και μέχρι το τέλος της σχολικής χρονιάς. Μάλιστα για τους 10.000 τονίζεται ότι θα προσληφθούν με βάση τα πραγματικά κενά που θα προκύπτουν και τα τμήματα που θα δημιουργηθούν στις κατευθύνσεις, τα επαγγελματικά λύκεια και τα ειδικά σχολεία.
Με λίγα λόγια το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι θα προσλάβει τις επόμενες μέρες που ακολουθούν 10.000 αναπληρωτές που θα προστεθούν στις 4.900 που έχουν πραγματοποιηθεί έως και σήμερα ανεβάζοντας τον αριθμό των προσλήψεων το Σεπτέμβριο στις 14.900. Από εκεί και πέρα θα γίνουν 1.100 προσλήψεις από Οκτώβριο και έπειτα που αν αθροιστούν στις 14.900 δίνουν το άθροισμα των 16.000 πιστώσεων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι  σύμφωνα με τη ΔΟΕ και όσον αφορά το θέμα των κενών  ο Υπουργός προσπάθησε να δημιουργήσει την εντύπωση ότι όλα θα είναι απολύτως ομαλά μέχρι την 30η Σεπτεμβρίου κι ότι η χρονιά ξεκινά, αν λάβει κανείς υπόψη τα προβλήματα, αρκετά καλά. Όλα αυτά μιλώντας για 16.000 προσλήψεις αναπληρωτών (για 16.500 κενά κατά το ΥΑΙΘ)  που ακόμα δεν έχουν εξασφαλιστεί , για 500 κενά που δε θα καλυφθούν ποτέ, για μετακινήσεις εκπαιδευτικών που θα λύσουν το πρόβλημα των κενών σε όμορα ΠΥΣΠΕ.

Ενημερωτικό σημείωμα

Σας ενημερώνουμε ότι το σχολικό έτος 2014-2015 λειτουργεί το 1/θ Νηπιαγωγείο Ν. Κλείτου και το 2/θ Δημοτικό Σχολείο Ν. Κλείτου, ύστερα από δέκα χρόνια αναστολής των παραπάνω σχολικών μονάδων, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία μετεγκατάστασης του οικισμού.
Το νέο σχολικό κτήριο έχει σχεδιασθεί με τις καλύτερες προδιαγραφές από τις τεχνικές υπηρεσίες της Π.Ε. Κοζάνης και αναμένουμε ότι με την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης των οικογενειών σταδιακά θα εξελιχθεί σε μια σύγχρονη και δυναμική σχολική μονάδα.
 

Τρίτη, 16 Σεπτεμβρίου 2014

Επανατοποθετήσεις μετά από ενστάσεις-αιτήσεις βελτίωσης θέσης εκπαιδευτικών στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης‏


Σύμφωνα με την υπ. αρθμ. 26/15-09-2014 Πράξη του ΠΥΣΠΕ Κοζάνης πραγματοποιήθηκαν επανατοποθετήσεις εκπαιδευτικών διαφόρων κλάδων και ειδικοτήτων, μετά από ενστάσεις και αιτήσεις βελτίωσης θέσης, όπως αυτές φαίνονται στον επισυναπτόμενο πίνακα. Οι παραπάνω εκπαιδευτικοί καλούνται να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν την Τρίτη 16/09/2014.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σας ενημερώνουμε μετά την ανακοίνωση της Β' φάσης αποσπάσεων όσοι εκπαιδευτικοί υπέβαλαν δήλωση απόσπασης εντός ΠΥΣΠΕ ή δήλωση τοποθέτησης και δεν κατέστη δυνατόν να αποσπαστούν ή να τοποθετηθούν μπορούν να υποβάλουν (Διοικητήριο, 4ος όροφος, γρ. 15) ή να αποστείλουν με fax (2461047233 ή 2461047235) συμπληρωματική δήλωση. 
Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_TOPOTHETHSEIS_26P_15-9-2013.xls)01_TOPOTHETHSEIS_26P_15-9-2013.xls[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ]25 kB16-09-2014 09:31

Δευτέρα, 15 Σεπτεμβρίου 2014

Παληγιάννης Βασίλειος
Αιρετός Κ.Υ.Σ.Π.Ε.                  
Τηλ. 6974750409
Fax: 2103442287
Αθήνα, 14/9/2014
Β΄ Φάση αποσπάσεων εκπ/κών Π.Ε.
«Στο ίδιο έργο θεατές…»
Με βάση τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης του ΚΥΣΠΕ την Τρίτη 16/9/2014 θα συζητηθούν οι επανεξετάσεις και οι νέες αιτήσεις απόσπασης εκπαιδευτικών από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ.
Γεγονός αναμφισβήτητο είναι πως πολλοί συνάδελφοί μας με σοβαρά προβλήματα υγείας, με παιδιά εξακολουθούν να βρίσκονται μακριά από τις οικογένειές τους μετά την πραγματοποίηση της Α΄ φάσης των αποσπάσεων.
Η κραυγή αγωνίας για τη διάλυση των οικογενειών τους είναι, τουλάχιστον από εμένα, κατανοητή. Κατανοητή βεβαίως πρέπει να γίνει κι από την πολιτική ηγεσία, η οποία αφού υποσχέθηκε στη ΔΟΕ και στην ΟΛΜΕ την πραγματοποίηση Β΄ φάσης αποσπάσεων, την Παρασκευή μας γνωστοποιήθηκε πως με απόφαση του κ. Λοβέρδου αποσπάσεις θα πραγματοποιηθούν μόνο από πλεονάζουσες περιοχές.
Είναι σχεδόν βέβαιο πως αν ισχύσει αυτή η διαδικασία, αποσπάσεις δε θα πραγματοποιηθούν.
Επισημαίνω πως σήμερα υπάρχουν κενά σ’ όλες τις περιοχές της Ελλάδας και επομένως, με βάση τα πραγματικά λειτουργικά κενά, μπορούμε να ικανοποιήσουμε έναν αριθμό αιτήσεων απόσπασης, ώστε να δοθεί η δυνατότητα να βρεθούν εκπαιδευτικοί κοντά στις οικογένειές τους.
Οι αποσπάσεις πρέπει να αντιμετωπίζονται με ιδιαίτερη σοβαρότητα και υπευθυνότητα, κατανόηση και ανθρωπιά, ιδιαίτερα σήμερα που χιλιάδες συνάδελφοί μας βιώνουν εξαιρετικά προβλήματα εξ’ αιτίας της οικονομικής κρίσης.
Ταυτόχρονα, όπως κατ’ επανάληψη έχω τονίσει, οι αποσπάσεις των εκπαιδευτικών δεν εξυπηρετούν μόνο τους ίδιους αλλά και την απρόσκοπτη λειτουργία του εκπαιδευτικού μας συστήματος.
Για να μη βρεθούμε γι’ άλλη μια χρονιά θεατές στο θέατρο του παραλόγου, ας σταματήσουν τις παρεμβάσεις και ας αφήσουν τη διοίκηση και το ΚΥΣΠΕ να εισηγηθούν για τις αποσπάσεις από ΠΥΣΠΕ σε ΠΥΣΠΕ με υπευθυνότητα και με βάση τα συμφέροντα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Η πολιτική ηγεσία και συγκεκριμένα ο υπουργός παιδείας ας εγκαταλείψει το παιχνίδι των υποσχέσεων χωρίς αντίκρισμα και γενικότερα το παιχνίδι της επικοινωνίας κι ας ασχοληθεί με σοβαρότητα με τα πραγματικά προβλήματα της εκπαίδευσης και των εκπαιδευτικών.
Πάντα στη διάθεσή σας
 Παληγιάννης Βασίλειος


Τοποθετήσεις αναπληρωτών των κλάδων ΠΕ61 και ΠΕ71 στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης‏‎

Επισυνάπτεται πίνακας με τις τοποθετήσεις των αναπληρωτών εκπαιδευτικών των κλάδων ΠΕ61-Νηπιαγωγών ΕΑΕ και ΠΕ71-Δασκάλων ΕΑΕ, οι οποίοι προσλήφθηκαν στο ΠΥΣΠΕ Κοζάνης στο πλαίσιο υλοποίησης των Πράξεων «Πρόγραμμα μέτρων εξατομικευμένης υποστήριξης μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – ΑΠ1, ΑΠ2, ΑΠ3» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 για το διδακτικό έτος 2014-2015.
Παρακαλούνται οι παραπάνω εκπαιδευτικοί να παρουσιαστούν και να αναλάβουν υπηρεσία στις σχολικές μονάδες που τοποθετήθηκαν την Τρίτη 16/09/2014

Επισυναπτόμενα:
Μεταφόρτωση αυτού του αρχείου (01_ANAPL_EID_AGW_TE_EID.xls)01_ANAPL_EID_AGW_TE_EID.xls[ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΠΕ61 ΚΑΙ ΠΕ71]